تاریخ ایجاد در 27 مهر 1390

اعضاء هيئت علمي

كل اعضاء تمام وقت 14 نفر(مرد وزن ) شامل: 7 نفراستاديار(2نفردرحال تبديل وضعيت)و 7 نفرمربي (3 نفردانشجودوره دكتري).

 

رزومه آموزشي وپ‍ژوهشي (محمدرضااسماعيل زاده قندهاري) دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی، عضوهيئت علمي ومديرگروه تربيت بدني دانشگاه آزادمشهد

الف آموزشي :سابقه تدريس دروس تخصصي درمقاطع تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشدتربيت بدني دردانشگاه های آزاداسلامي مشهد، امام رضا و فردوسي ازسال 72 تاكنون

ب- پژوهشي

کارهای تحقیقی انجام شده ودردست اجرا :

1-    رابطه بين جوسازماني وتحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني مدارس شاهرود

2-    بررسي نگرش بخش خصوصي نسبت به سرمايه گذاري درورزش حرفه اي استان خراسان رضوي

3-    رابطه بين فرهنگ سازماني وكارآفريني سازماني درادارات كل تربيت بدني استان خراسان

4-    بررسي ومقايسه وضعيت ايمني وبهداشت فضاهاي ورزشي روبازمدارس متوسطه پسرانه مشهد

5-    بررسي عوامل موثردرتقويت كارگروهي ازديدگاه كارشناسان تربيت بدني ادارات آموزش وپرورش خراسان

6-    رابطه بين نوع فعاليت بدني وورزش با نوع جرم دربزهكاران نوجوان كانون اصلاح وتربيت تهران

7-    رابطه ادراك ازعدالت سازماني ورفتارشهروندي سازماني دبيران تربيت بدني شهرستان قوچان

8-    رابطه بين هوش سازماني وخلاقيت دردبيران تربيت بدني وغيرتربيت بدني شهرستان كرمانشاه

9-    بررسي رابطه بين توانمندسازي كاركنان ويادگيري سازماني دراداره كل تربيت بدني خراسان جنوبي

10-نقش فعاليت هاي فرهنگي باشگاه ها درسالم سازي محيط ورزشگاه ها

11-ارتباط بين آگاهي ازوظايف مديريت باانگيزه كاري، خودكارآمدي درمديران تربيت بدني ادارات كل خراسان شمالي

12-مقايسه امكانات، تجهيزات وبرنامه هاي ورزشي ادارات دولتي استان سيستان وبلوچستان

13-بررسي وضعيت ارائه دروس تربيت بدني عمومي دردانشگاه آزاداسلامي مشهد بارويكردمديريت كيفيت جامع

14-رابطه بين مهارت هاي ارتباطي وابرازوجوددانش آموزان ورزشكاروغيرورزشكار

15-رابطه بين مديريت دانش ودرجه تحقق سازمان يادگيرنده ازديدگاه كارشناسان تربيت بدني

16-بررسي مقايسه اي بكارگيري مديريت دانش درادارات كل ورزش وجوانان خراسان بزرگ

17-بررسی وضعیت مدیریت دانش درباشگاه های منتخب ورزشی ایران

18-بررسی رابطه بین مطلوبیت، ایمنی ودسترسی فضاهای بازشهری با میزان پیاده روی شهروندان

19-رابطه بین سرسختی روانشناختی وخودکارآمدی دانشجویان ورزشکاروغیرورزشکار

20-نقش برگزاری مسابقات هندبال بروضعیت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی شهرستان سبزوار

21-مقايسه موانع شخصي خلاقيت دردانشجويان كارشناسي ارشد تربيت بدني با گرايش مديريت وسايرگرايش هاي دانشگاه آزاداسلامي مشهد

22-بررسي ارتباط بين مديريت دانش ودرجه تحقق سازمان يادگيرنده ارديدگاه كاركنان ادارات ورزشي

 

1-      Urban Parks Users' Profile: A case study in Iran     ISIمقاله

2-      A study and comparison of stress resources of national and international referees in Iran همايش بين المللي ژاپن

3-      Functional and physiological demands of elite referees in Iran's professional league during the two mid-season competitions همايش بين المللي ژاپن

4-      The study of nongovernmental sponsors in sport section : case study in Mashhad مقاله پژوهشي كنفرانس علوم تربيتي دانشگاه بارسلون اسپانيا

ج اجرائی:

1-    مدیرگروه تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی گلبهارازسال 88تا90

2-    مسئول کمیته استعدادیابی وجوانان هیئت فوتبال استان ازسال87 تا90

3-    مدیراجرائی طرح آسیاویژن(هیئت فوتبال استان) ازسال 88 تا90

4-    عضوکارگروه برنامه ریزی ورزش شهروندی ، مدیریت تربیت بدنی شهرداری مشهد ازسال 88 تا89

5-    عضوکارگروه ومدیراجرائی تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد وپژوهشگاه تربیت بدنی

6-    عضوومسئول كارگروه تخصصي تربيت بدني هيات جذب منطقه 9 دانشگاه آزاداسلامي.

 


Finland Sevastopol joomla