تاريخچه گروه

 

گروه تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشگاه آزاداسلامی مشهد

تاريخچه

گروه تربيت بدني بعنوان يك گروه مستقل آموزشي ازسال 1370 درمحل دانشكده علوم فعلي شروع بكارنمود، درسال 1376 انتقال به محل فعلي يافت ودرهمان سال امورفوق برنامه تربيت بدني با مديريت مستقل ازگروه آموزشي جداگرديد وبدنبال آن درسال 1378 اين گروه به دوبخش مستقردرگلبهارومشهدتفكيك شدكه تاكنون بخش گلبهارشامل مقاطع تحصيلي(كارداني وكارشناسي ناپيوسته (دختروپسر) وكارشناسي پيوسته(پسر) ومشهد(كارشناسي پيوسته(دختر)وكارشناسي ارشد(دختروپسر) دانشجوجذب نموده وبه ارائه خدمات آموزشي پرداخته اند

وظايف گروه

1-    ارائه و برنامه ريزي دروس تخصصي(عملي ونظري) مقاطع مختلف

2-    ارائه خدمات آموزشي مرتبط بادانشجويان

3-    ارائه وبرنامه ريزي درس تربيت بدني عمومي(1و2) بين 200تا250 كلاس درهرنيمسال براي حدود 4تا6 هزاردانشجو

4-    همكاري وهماهنگي جهت برگزاري مسابقات باامورفوق برنامه ورزشي مشهد ومنطقه

5-    همكاري وهماهنگي باگروه تربيت بدني گلبهار

6-    همكاري وهماهنگي باساير بخش هاي دانشگاهي وامورمربوطه سازماني

7-    همكاري باسايرسازمان هاي برون دانشگاهي(پژوهشي-آموزشي)

8-    همكاري باسايردانشگاه ها(پژوهشي-آموزشي)

9-    سايرمواردمرتبط

اعضاء هيئت علمي

كل اعضاء تمام وقت 14 نفر(مرد وزن ) شامل: 7 نفراستاديار(2نفردرحال تبديل وضعيت)و 7 نفرمربي (3 نفردانشجودوره دكتري)

ازتاریخ1391-1370

مقطع تحصیلی

مشغول به تحصیل

فارغ التحصیل

محل تحصیل

 

 

دانشجویان

 

کارشناسی ارشد

 

عمومی

فیزیولوژی

مدیریت

123      زن(69)     مرد(54)

81         زن(51) مرد (30)

133       زن (66) مرد (67)

197   زن(75) مرد(122)

10     درجریان

15     درجریان

مشهد

337 جمع

222   جمع

کارشناسی پیوسته

   زن(144)

زن(619)  درجریان 20

مشهد

جمع 639 نفر

کاردانی

91   زن(32)   مرد(59)

213 زن(81)   مرد(132)

گلبهار

کارشناسی پیوسته

مرد(88)

   مرد (321)

گلبهار

 

کارشناسی ناپیوسته

 

عمومی

مدیریت

دبیری

1

26     زن(15)     مرد(11)

125   زن(53)     مرد(72)

 

211 زن(106)   مرد (93)

درجریان 20

 

گلبهار

165 جمع

خلاصه

مشهد: ارشد 337 نفر

کارشنا سی پیوسته 144 نفر

 

گلبهار: کاردانی 91

کارشناسی پیوسته وناپیوسته 253 نفر

 

 

کل فارغ التحصیلان درمقاطع مختلف : 1626 نفر

کل دانشجویان مشغول به تحصیل: 825 نفر

پرسنل :

1- کارشناسان آموزشی مشهدوگلبهار 4 نفر

2- مسئول آموزش یکنفر مشهد

3- کتابدار           یکنفر //

4- مسئول دفتر   یکنفر   //

5- خدمات         4 نفر   //

فضاهای ورزشی دراختیار:

مشهد: یک زمین چمن، یک سوله ورزشی وفضاهای جانبی شامل( سالن های کشتی، بدن سازی وتنیس روی میز)

گلبهار: یک سوله ورزشی بعلاوه فضاهای جانبی درحال ساخت

فضاهای ورزشی استیجاری:

مجموع مشهد وگلبهارهرترم تحصیلی باتوجه به نیاز بین 6 تا 8 سالن بعلاوه استخر بین 1 تا 3 استخر

فضاها وتجهیزات آموزشی پژوهشی

1-    ساختمان دانشکده   مشهد

2-    کتابخانه مشهد یک فضا وگلبهار مشترک

3-    آزمایشگاه نداریم وتجهیزات درحدصفر

4-    آزمایشگاه کامپیوتر مشهد

راهبردهای توسعه ای

1-    تبدیل وضعیت ازگروه مستقل به دانشکده

2-    افزایش تعدادگرایش کارشناسی ارشد

3-    جذب دانشجو درمقطع دکتری

توسعه فضاهاوتجهیزات ورزشی (آموزشی-پژوهشی) بویژه تجهیزات آزمایشگاهی

Finland Sevastopol joomla