تاریخ ایجاد در 28 مهر 1390

دانشجوياني كه مدرك كارشناسي گرايش غير مرتبط مي باشند علاوه بر دروس فوق بايد 12 واحد درس جبراني بگذرانند كه شامل 6 واحد درس عملي و 6 واحد درس تئوري مي باشد .

واحدهاي عملي به طور مشترك از بين دروس زير خواهد بود هريك به ارزش 2 واحد :

آمادگي جسماني 1

دوميداني 1

بدمينتون 1

شنا1

بسكتبال 1

واليبال 1

تنيس رو ميز 1

 

واحدهاي تئوري در گرايش هاي مختلف شامل:

گرايش رفتار حركتي

گرايش مديريت

گرايش فيزيولوژي

گرايش عمومي

رشدوتكامل حركتي

تربيت بدني درمدارس

يادگيري حركتي

سنجش واندازه گيري

مديريت و طرز اجراي مسابقات

مديريت سازمان هاي ورزشي

حركت شناسي

حقوق

مباني رواني اجتماعي

حركت شناسي

سنجش و اندازه گيري كمكهاي اوليه

حركات اصلاحي

رشد و تكامل حركتي

سنجش و اندازه گيري

حركت شناسي

Finland Sevastopol joomla