تاریخ ایجاد در 28 مهر 1390

 

ليست دروس كارشناسي ارشد گرايش فيزيولوژي

رديف

نيمسال اول

پيش نياز

رديف

نيمسال دوم

پيش نياز

1

آناتومي

6

فيزيولوژي انساني 2

5

2

بيوشيمي

7

تغذيه و ورزش

2

3

زبان تخصصي

8

فيزيولوژي ورزش

6

4

طرح و روش هاي تحليل آماري

9

طرح و روش تحقيق در عتوم تجربي

4

5

فيزيولوژي انساني 1

1و2

10

فيزيولوژي ورزشي كاربردي

8

 

رديف

نيمسال سوم

پيش نياز

رديف

نيمسال چهارم

پيش نياز

11

مديريت رفتار سازماني در ورزش

7

16

پايان نامه

12

سمينار در مديريت ورزش

1و6

13

كارورزشي دز سازمان هاي ورزش

6و7

14

آشنايي با كامپيوتر و كاربرد آن در تربيت بدني

-

15

درس اختياري

-

 

24 واحد اصلي و تخصصي

2واحد اختياري

6 واحد پايان نامه

جمع كل 32 واحد

حداكثر نمره قبولي هر درس 12 و حداقل معدل كارشناسي ارشد 14 مي باشد.

چنانچه دانشجو بيش از دو ترم مشروط گردد طبق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

نمره درس زبان و آشنايي با كامپيوتر و روش تحقيق د رمعدل ترم ومعدل كل محاسبه نمي شود.

دانشجوياني كه كارشناسي آنه مرتبط با رشته تربيت بدني نمي باشد موظفند 12 واحد درسي (6 واحد تئوري و 6 واحد عملي )را با نظر گروه به عنوان دروس جبراني در ترم 1و 2 بگذرانند.

دانشجويان علاوه بر دروس كارشناسي ارشد موظفند درس وصاياي امام را در صورتيكه قبلا نگذرانده باشند را بگذرانند.

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - گروه تربيت بدني و علوم ورزشي

ليست دروس كارشناسي ارشد گرايش جنرال (عمومي )

رديف

نيمسال اول

پيش نياز

رديف

نيمسال دوم

پيش نياز

1

آناتومي

6

فيزيولوژي انساني

1

2

فلسفه تربيت بدني

7

مديريت و برنامه ريزي

3

بيوشيمي

8

روش تحقيق در تربيت بدني

4

4

تجزيه و تحليل آماري پيشرفته

9

رشد و تكامل حركتي

5

زبان تخصصي

10

درس اختياري

 

رديف

نيمسال سوم

پيش نياز

رديف

نيمسال چهارم

پيش نياز

11

فيزيولوژي ورزش

6

16

پايان نامه

12

بيومكانيك ورزش

13

يادگيري حركتي

9

14

سمينار

8

15

آشنايي با كامپيوتر و كاربرد آن در تربيت بدني

-

 

22 واحد اصلي و تخصصي

4 واحد اختياري

6 واحد پايان نامه

جمع كل 32 واحد

حداكثر نمره قبولي هر درس 12 و حداقل معدل كارشناسي ارشد 14 مي باشد.

چنانچه دانشجو بيش از دو ترم مشروط گردد طبق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

نمره درس زبان و آشنايي با كامپيوتر و روش تحقيق د رمعدل ترم ومعدل كل محاسبه نمي شود.

دانشجوياني كه كارشناسي آنه مرتبط با رشته تربيت بدني نمي باشد موظفند 12 واحد درسي (6 واحد تئوري و 6 واحد عملي )را با نظر گروه به عنوان دروس جبراني در ترم 1و 2 بگذرانند.

دانشجويان علاوه بر دروس كارشناسي ارشد موظفند درس وصاياي امام را در صورتيكه قبلا نگذرانده باشند را بگذرانند.

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - گروه تربيت بدني و علوم ورزشي

ليست دروس كارشناسي ارشد گرايش مديريت

رديف

نيمسال اول

پيش نياز

رديف

نيمسال دوم

پيش نياز

1

تجزيه و تحليل آماري پيشرفته

6

روش تحقيق در مديريت ورزش

1

2

تئوري هاي سازمان و مديريت

7

اصول و مباني در سازمان هاي ورزشي

2

3

مديريت اداري و مالي

8

مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي

7

4

مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي

9

مديريت بازاريابي ورزش

3

5

زبان تخصصي

10

درس اختياري

-

 

رديف

نيمسال سوم

پيش نياز

رديف

نيمسال چهارم

پيش نياز

11

مديريت رفتار سازماني در ورزش

7

16

پايان نامه

12

سمينار در مديريت ورزش

1و6

13

كارورزشي دز سازمان هاي ورزش

6و7

14

آشنايي با كامپيوتر و كاربرد آن در تربيت بدني

-

15

درس اختياري

-

 

22 واحد اصلي و تخصصي

4 واحد اختياري

6 واحد پايان نامه

جمع كل 32 واحد

حداكثر نمره قبولي هر درس 12 و حداقل معدل كارشناسي ارشد 14 مي باشد.

چنانچه دانشجو بيش از دو ترم مشروط گردد طبق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

نمره درس زبان و آشنايي با كامپيوتر و روش تحقيق د رمعدل ترم ومعدل كل محاسبه نمي شود.

دانشجوياني كه كارشناسي آنه مرتبط با رشته تربيت بدني نمي باشد موظفند 12 واحد درسي (6 واحد تئوري و 6 واحد عملي )را با نظر گروه به عنوان دروس جبراني در ترم 1و 2 بگذرانند.

دانشجويان علاوه بر دروس كارشناسي ارشد موظفند درس وصاياي امام را در صورتيكه قبلا نگذرانده باشند را بگذرانند.

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - گروه تربيت بدني و علوم ورزشي

 

ليست دروس كارشناسي ارشد گرايش رفتار حركتي

رديف

نيمسال اول

پيش نياز

 

رديف

نيمسال دوم

پيش نياز

1

روشهاي آماري پيشرفته

 

 

6

روش تحقيق در رفتار حركتي

1

2

زبان تخصصي

 

 

7

كنترل حركتي

 

3

فيزيولژي دستگاه عصبي

 

 

8

روانشناسي رشد

 

4

رشد و تكامل حركتي

 

 

9

كامپيوتر

 

5

درس اختياري

 

 

10

درس اختياري

 

 

رديف

نيمسال سوم

پيش نياز

 

رديف

نيمسال چهارم

پيش نياز

11

يادگيري حركتي پيشرفته

7

 

16

پايان نامه

 

12

آزمايشگاه رفتار حركتي

 

 

 

 

 

13

سمينار در رفتار حركتي

 

 

 

 

 

14

روانشناسي شناختي

 

 

 

 

 

15

درس اختياري

 

 

 

 

 

24 واحد اصلي و تخصصي

 

2 واحد آزمايشگاهي

 

6 واحد پايان نامه

 

جمع كل 32 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 


حداكثر نمره قبولي هر درس 12 و حداقل معدل كارشناسي ارشد 14 مي باشد.

چنانچه دانشجو بيش از دو ترم مشروط گردد طبق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

نمره درس زبان و آشنايي با كامپيوتر و روش تحقيق د رمعدل ترم ومعدل كل محاسبه نمي شود.

دانشجوياني كه كارشناسي آنان مرتبط با رشته تربيت بدني نمي باشد موظفند 12 واحد درسي (6 واحد تئوري و 6 واحد عملي )را با نظر گروه به عنوان دروس جبراني در ترم 1و 2 بگذرانند. عملي جبراتي تئوري :1- مباني رواني اجتماعي 2- سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني 3-يادگيري حركتي 4-رشدوتكامل حركتي 5- فيزيولوژي انسان6-حركت شناسي

دانشجويان علاوه بر دروس كارشناسي ارشد موظفند درس وصاياي امام را در صورتيكه قبلا نگذرانده باشند را بگذرانند.

            گروه تربيت بدني و علوم ورزشي

             دانشگاه آزاد اسللامي مشهد


 

Finland Sevastopol joomla