تاریخ ایجاد در 30 مهر 1390

اطلاعيه مهم

 
تاریخ ایجاد در 28 مهر 1390

دانشجوياني كه مدرك كارشناسي گرايش غير مرتبط مي باشند علاوه بر دروس فوق بايد 12 واحد درس جبراني بگذرانند كه شامل 6 واحد درس عملي و 6 واحد درس تئوري مي باشد .

واحدهاي عملي به طور مشترك از بين دروس زير خواهد بود هريك به ارزش 2 واحد :

آمادگي جسماني 1

دوميداني 1

بدمينتون 1

شنا1

بسكتبال 1

واليبال 1

تنيس رو ميز 1

 

واحدهاي تئوري در گرايش هاي مختلف شامل:

گرايش رفتار حركتي

گرايش مديريت

گرايش فيزيولوژي

گرايش عمومي

رشدوتكامل حركتي

تربيت بدني درمدارس

يادگيري حركتي

سنجش واندازه گيري

مديريت و طرز اجراي مسابقات

مديريت سازمان هاي ورزشي

حركت شناسي

حقوق

مباني رواني اجتماعي

حركت شناسي

سنجش و اندازه گيري كمكهاي اوليه

حركات اصلاحي

رشد و تكامل حركتي

سنجش و اندازه گيري

حركت شناسي

 
Finland Sevastopol joomla